(1)

Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

(2)

Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1189

0
03/09/2014 / František Ollé

Podnět k novelizaci

0

Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1190

0

Správa bez vzniku společenství vlastníků

Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy se přiměřeně použijí ustanovení o shromáždění; k rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1191

0
19/08/2013 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Má-li některý vlastník jednotky na společných částech podíl větší než poloviční, stává se správcem. Není-li takový vlastník jednotky, zvolí vlastníci jednotek správce většinou hlasů. Na návrh některého vlastníka jednotky soud správce odvolá a jmenuje nového správce, pokud je pro to důležitý důvod.

(2)

Správce může samostatně činit, co je nutné k zachování spravovaného majetku; pokud je určeno něco jiného, nepřihlíží se k tomu. To neplatí pro rozhodování o záležitostech, které podle tohoto zákona náleží do působnosti shromáždění.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1192

0

Jedná-li se o dům, kde je méně než pět jednotek, nepřihlíží se při rozhodování vlastníků jednotek k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1193

0

Společenství vlastníků

(1)

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

(2)

Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1194

0
(1)

Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

(2)

K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1195

0
04/06/2015 / Lake Lake

Ustanovení v rozporu s § 1180

0
(1)

Společenství vlastníků právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami.

(2)

Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva vadou jednotky, zastupuje společenství vlastníků vlastníky jednotek při uplatňování těchto práv.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1196

0

Sdruží-li se společenství vlastníků s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků. Zaváže-li se společenství vlastníků podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1197

0
(1)

Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.

(2)

Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1198 a 1199

0
17/10/2013 / Petr Jansa

... nejpozději po .... je to…

0
26/04/2015 / Lake Lake

§ 1198: Povinný vznik…

0

Je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1198 a 1199

0
(1)

Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek.

(2)

Stanovy obsahují alespoň

 1. název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo,
 2. sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě,
 3. členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
 4. určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,
 5. určení prvních členů statutárního orgánu,
 6. pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
 7. pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.
(3)

Stanovy vyžadují formu veřejné listiny. To neplatí, zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ujednáním ve smlouvě o výstavbě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1200

0
31/03/2015 / Tomáš Průša

prohlášení .. ve smlouvě o…

0

Bylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, nepřihlíží se k změnám stanov provedeným před vznikem společenství vlastníků.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1201

0
(1)

Dokud má některý zakladatel společenství vlastníků většinu hlasů, je správcem domu a pozemku. Pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí jako na jednu osobu.

(2)

Na správu se použijí pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy se obdobně použijí ustanovení o shromáždění. K rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce; při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1202 a 1203

0
25/10/2013 / Kolemjdoucí

Kolize § 1202 s § 1198

5

K. Eliáš ve svém článku z ledna tohoto roku uvádí: „V praxi se při realizaci developerských projektů stává, že developer rozprodá jen malou část bytů v domě a na svolaném shromáždění zvolí vahou svých hlasů výbor, na němž nevezme účast, a tak se odpovědnosti za správu domu a pozemku zbaví. Nová právní úprava tomu brání v § 1202 n.o.z. Dokud má zakladatel společenství většinu hlasů, je správcem domu a pozemku ze zákona a nemůže se ze správy domu vyvázat; návrh na zápis společenství do veřejného rejstříku podá až poté, co většinu hlasů ztratí a v návaznosti na to svolá shromáždění společenství mj. i k volbě členů orgánů společenství."

Ptám se, když musí být zakladatel společenství s většinou hlasů podle § 1202 odst. 1 správcem domu a nemůže tedy do ztráty většiny hlasů provést zápis společenství do veřejného seznamu a prokázat tak vznik společenství, jak se má většiny hlasů zbavit, když nemůže jednotky prodávat (převádět) kvůli blokaci dalších převodu podle § 1198 odst.1 tj. až do doby než prokáže vznik společenství?

Shrnuto, dokud máš většinu, budeš správcem a nemůžeš zapsat společenství do veřejného rejstříku. Dokud nezapíšeš společenství do rejstříku, más blokované převody a většiny se nezbavíš.

Diskuze
[1] Robert Pelikán / 29. 10. 2013 / Re: Kolize § 1202 a 1198

Popsaný problém je způsoben nesprávným (podle mne) výkladem § 1198 odst. 2 NOZ: jsem přesvědčen, že druhou větu § 1198 odst. 2 nutno vykládat tak, že každou jednotku lze jednou převést, teprve další převody jsou vázány na zápis společenství. Ostatně právě kolize opačného výkladu s § 1202 je dobrým argumentem na podporu mého názoru.

[2] Lenka Šídlová / 29. 10. 2013 / ke komentáři "kolemjdoucí" kolize §1198 a §1202

Ačkoli je text §1198 odst.1 zmatený a výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci NOZ při MS ČR sděluje „záměr zákonodárce“ nad rámec výkladových pravidel textu v § 1198 odst.1 u­vedeném, domnívám se, že ke kolizi §§ 1198 a 1202 nedochází. §1202 odst.1 říká, že správu domu vykonává zakladatel SV s většinou hlasů. Tedy SV již bylo dle §1200 založené, ale zatím nevzniklo, neboť nebylo dle §1204 zapsané do veřejného rejstříku. §1198 odst.2 pak nutí vlastníky jednotek – zakladatele SV, aby nejpozději ke dni podání návrhu na 4. převod vlastnického práva k jednotce (dle výkladu Expertní skupiny) vzniklo SV. To, co uvádí pan K.Eliáš ve svém článku, já osobně v textu §1202 nevidím. Většinový zakladatel SV je správcem domu do doby, než SV vznikne (tak tomu je i dosud), ale §1202 nezakazuje vznik SV dříve, než jeden ze zakladatelů SV ztratí většinu svých hlasů a neplyne to ani z §1203. K uvedenému textu a úvaze K.Eliáše – výbor společenství shromáždění zvolit sice může, ale ne proti vůli zvolených osob – k zápisu do OR je nutný jejich souhlas a čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem a dle §9 odst.9 z.č.72/1994 Sb. pokud výbor není zvolen, plní jeho funkci vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně 1/2.

[3] Kolemjdoucí / 29. 10. 2013 / reakce na: [2] / "RE: ke komentáři ""kolemjdoucí"" kolize §1198 a §1202"

V poslední větě píšete: //K uvedenému textu a úvaze K.Eliáše – výbor společenství shromáždění zvolit sice může, ale ne proti vůli zvolených osob – k zápisu do OR je nutný jejich souhlas a čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem a dle §9 odst.9 z.č.72/1994 Sb. pokud výbor není zvolen, plní jeho funkci vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně 1/2. //

Proč citujete §9 odst.9 z.č.72/1994 Sb. ( pokud výbor není zvolen, plní jeho funkci vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně 1/2)? Ten uplatnit u nově založených SV od r. 2014 nepůjde, zákon č.72/1994 Sb. bude zrušen, a bude se postupovat podle n.o.z.

[4] Lenka Šídlová / 30. 10. 2013 / reakce na: [3] Kolemjdoucí / "RE: ke komentáři ""kolemjdoucí"" kolize §1198 a §1202"

No jen proto, že pan K.Eliáš „řeší“ něco, co problém ve skutečnosti nebyl, zatímco díky znění §§1198 a 1202 NOZ od 1.1.2014 , problémy bezpochyby vzniknou.

[5] Martin Kryl / 4. 7. 2016 / reakce na: [4] / RE: "RE: ke komentáři ""kolemjdoucí"" kolize §1198 a §1202"

Podle § 1202 odst. 2 věty druhé „…při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek“, avšak odst. 1 implikuje pouze skutečnost, že SVJ již bylo založeno a že daná povinnost správce má platit, dokud má většinu hlasů. Ani důvodová zpráva však nevyjasňuje úmysl zákonodárce, zda toto ustanovení má platit bez ohledu na vznik SVJ – jen v období před zápisem SVJ do rejstříku nebo i/až po vzniku SVJ.
V prvním případě (kdy je SVJ založeno, ale ještě nevzniklo) by šlo o rozpor s ustanovením § 1193, podle něhož se při hlasování o správě k „majorizačním“ hlasům správce nepřihlíží pouze v případě, že se jedná o dům, kde je méně než pět jednotek. Je-li však v domě (bez vzniku SVJ) celkem 5 a více jednotek, majoritní vlastník není při hlasování nijak omezen.
V druhém případě (kdy je již SVJ zapsáno v rejstříku, ale zakladatel má stále nadpoloviční většinu hlasů) by tak šlo o rozpor s ustanovením § 1205 a násl., podle nichž je nejvyšším orgánem SVJ shromáždění, každý z vlastníků má na něm počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech a toto shromáždění svolává statutární orgán. Bohulibý záměr by tak znamenal komplikaci pro SVJ, kdy navzdory v rejstříku zapsanému stavu, jedná při výkonu správy domu a pozemku stále zakladatel. Jestliže správa domu podle § 1189 zahrnuje „vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech…“, pak mám důvodnou pochybnost o tom, že např. banka bude vůbec ochotna otevřít existujícímu SVJ účet, pokud za něj nepřijde jednat zapsaný statutární orgán, ale vlastník nadpoloviční většiny bytů v domě.

Ztratí-li správce většinu hlasů, podá nejpozději do šedesáti dnů jako statutární orgán společenství vlastníků návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku a nejpozději do devadesáti dnů svolá shromáždění. Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoli vlastník jednotky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1202 a 1203

0

Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1204

0
(1)

Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.

(2)

Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1205

0

Shromáždění

(1)

Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.

(2)

Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1206

0
14/04/2016 / Jiří Buchvaldek

k odst. 2: Kogentní nebo ne?

1
(1)

Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

(2)

Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1207

0

Do působnosti shromáždění patří

 1. změna stanov,
 2. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
 3. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
 4. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
 5. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,
 6. rozhodování
  1. o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
  2. o změně účelu užívání domu nebo bytu,
  3. o změně podlahové plochy bytu,
  4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
  5. o změně podílu na společných částech,
  6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
  7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
 7. udělování předchozího souhlasu
  1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
  2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
  3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
  4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
 8. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,
 9. rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1208 a 1209

0
(1)

Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.

(2)

Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1208 a 1209

0
10/04/2015 / Lake Lake

Možnost obrátit se na soud

21

Rozhodnutí mimo zasedání

(1)

Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

(2)

V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1210

0

Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1211 až 1213

0

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1211 až 1213

0

Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1211 až 1213

0

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1214

0

Zrušení společenství vlastníků

(1)

Společenství vlastníků se zrušuje dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě.

(2)

Rozhodnutím vlastníků jednotek lze společenství vlastníků zrušit, pokud bylo založeno dobrovolně nebo pokud počet jednotek v domě klesl na méně než pět. V takovém případě vlastníci jednotek přijmou pravidla pro správu domu a pozemku a pro příspěvky na ni.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1215

0
16/03/2015 / Pavla Krejčí

Dobrovolné zrušení SVJ -…

0

Při zrušení společenství vlastníků se neprovádí likvidace. Práva a povinnosti společenství vlastníků přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru stanoveném podle podílu každého vlastníka jednotky na společných částech.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1216

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback