Editor: Petr Zima
(1)

Právo stavby se nabývá smlouvou, vydržením, anebo, stanoví-li tak zákon, rozhodnutím orgánu veřejné moci.

(2)

Právo stavby zřízené smlouvou vzniká zápisem do veřejného seznamu. Zápisu do veřejného seznamu podléhá i právo stavby vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1240 až 1249

0
22/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Vznik superficiárního práva…

0
Editor: Petr Zima
(1)

Právo stavby lze zřídit jen jako dočasné; nesmí být zřízeno na více než 99 let. Poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, musí být patrný z veřejného seznamu.

(2)

Nabyl-li stavebník právo stavby vydržením, nabývá je na dobu 40 let. Jsou-li pro to spravedlivé důvody, může soud dobu, na kterou je právo stavby zřízeno, k návrhu dotčené strany zkrátit nebo prodloužit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1240 až 1249

0
26/11/2013 / Karolína Malčánková

Vydržení práva stavby k budově…

0
22/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
22/09/2014 / Admin Tým

§ 5 zákona č. 88/1947 Sb., o…

0
Editor: Petr Zima

Trvání práva stavby lze prodloužit se souhlasem osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem stavby.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1240 až 1249

0
22/09/2014 / Admin Tým

§ 8 zákona č. 88/1947 Sb., o…

0
Editor: Petr Zima

Právo stavby nelze omezit rozvazovací podmínkou; byla-li rozvazovací podmínka ujednána, nepřihlíží se k ní.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1240 až 1249

0

toto lze obejít stanovením specifických podmínek odstoupení, jejichž sjednání výslovně zakázáno není.

Diskuze
[1] Petr Zima / 5. 12. 2014 / rozvazovací podmínka

Domnívám se, že toto zde již bylo vyřešeno v rakouské judikatuře. Rakousko má stejný zákaz rozvazovací podmínky (auflösende Bedingung ) a jejich zákon stejně mlčí o výpovědi či odstoupení v souvislosti s právem stavby. Rakouský OGH to posuzoval analogicky s přihlédnutím k účelu zákazu, tj. zabránit nestabilitě práva stavby (viz rozhodnutí OGH ze dne 15. 6. 1993, sp. zn. 5Ob 50/93). Jediný nezpochybnitelný důvod pro předčasné ukončení spočívá v neplacení stavebního platu po dobu dvou let, ale to má rakouský Baurechtsgesetz přímo v textu (na rozdíl od ObčZ). V jiných zemích však může být k rozvazovací podmínce jiný přístup, ale to je na delší diskuzi.

22/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
22/09/2014 / Admin Tým

§ 7 zákona č. 88/1947 Sb., o…

0
Editor: Petr Zima

Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících se dávkách jako stavební plat, zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno. Nepřihlíží se k ujednání, podle kterého změny výše stavebního platu závisí na nejisté budoucí události; to neplatí, ujedná-li se závislost výše stavebního platu na míře zhodnocování a znehodnocování pe­něz.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1240 až 1249

0
22/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
22/09/2014 / Admin Tým

§ 6 zákona č. 88/1947 Sb., o…

0
Editor: Petr Zima

Zřekne-li se stavebník práva stavby, může vlastník zatíženého pozemku převést na základě listin prokazujících tuto skutečnost právo stavby na dobu, která ještě neuplynula, na sebe nebo na jinou osobu.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1240 až 1249

0
22/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
22/09/2014 / Admin Tým

§ 9 zákona č. 88/1947 Sb., o…

0
Editor: Petr Zima

Při zániku práva stavby předtím, než uplyne jeho doba, nastanou právní následky výmazu práva stavby vůči věcnému právu náležejícímu osobě, pro kterou bylo k právu stavby do veřejného seznamu zapsáno věcné právo, až zánikem tohoto věcného práva. Jestliže však tato osoba k výmazu udělí souhlas, nastanou právní následky výmazu práva stavby vůči jejímu věcnému právu již tímto výmazem.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1240 až 1249

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback