(1)

Vázne-li na zástavě více zástavních práv, stanoví se jejich pořadí podle doby vzniku zástavního práva. Má-li být vznik zástavního práva zapsán ve veřejném seznamu, rozhoduje pro pořadí okamžik podání návrhu na provedení zápisu.

(2)

Je-li zástavou věc, k níž má zástavci vzniknout vlastnické právo teprve v budoucnu, stanoví se pořadí zástavních práv podle doby uzavření zástavní smlouvy; zapisuje-li se budoucí zástavní právo do rejstříku zástav nebo do veřejného seznamu, rozhoduje pořadí, v němž byly návrhy na provedení zápisu podány.

(3)

Vázne-li na movité věci více zástavních práv, uspokojí se právo zástavního věřitele zapsané v rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu podle pořadí zápisu přednostně před právem vzniklým jiným způsobem. Právo vzniklé odevzdáním zástavy zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě se uspokojí přednostně před právem vzniklým označením věci znamením.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1371 až 1375

0
11/02/2014 / Lada

rozpor NOZ se zákonem o…

1
02/05/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0

Z pozice římského práva je zásadní nikoliv pouze čas, v němž bylo zástavní právo zřizováno, ale také charakter jeho nebo jím zajišťované pohledávky, neboť existovaly i specifické pohledávky, které oproti ostatním zástavním právům měly postavení privilegované, tedy přednější. Jako přednostní zástavní práva byla ta, která měl fiskus pro daňové pohledávky, dále pak zástavní právo manželky pro navrácení věna a konečně na stejné úrovni zástavní právo pro nároky fisku ze smluv a zástavní právo zajišťující náhradu nákladů pro zachování nebo zlepšení věci. Za privilegované byly považovány také podle konstituce císaře Lva I. takové zástavy, které vznikly listinou zřízenou před úřadem nebo soukromou listinou, ale podepsanou alespoň třemi svědky. Pořadí privilegovaných pohledávek bylo podle výše uvedeného, s tím, že veřejná nebo osvědčená listina měla pouze přednost před soukromou a neodsvědčenou listinou téhož charakteru zajišťované pohledávky. Mezi sebou je pořadí privilegovaných pohledávek jednoho druhu řazeno dle běžných pravidel (viz dále), pouze v případě nákladů na zachování nebo zlepšení věci rozhoduje vzájemný poměr vynaložených nákladů.

Obvykle pak jsou mezi sebou zástavní práva řazena podle času. Tento čas se určuje podle okamžiku perfekce smlouvy, v případě zástavy ruční pak podle okamžiku předání předmětu zástavy, a taktéž podle zvláštních vlastností zástavního práva či okamžiku jeho vzniku, tedy jednak kdy byl kdo uveden rozhodnutím magistráta v držbu, dále kdy byly věci dlužníkovy zabaveny soudním úředníkem nebo na posledním místě, nebylo-li jiných kritérií, kdy snad vznikla hlavní obligace, které byla zástavním právem zajišťována. Pokud bylo zřízeno zástavní právo pod suspenzívní podmínkou nebo s určitou lhůtou, pak nastupuje na pořadí již k okamžiku zřizovacího jednání, výjimkou té situace, kdy by její splnění bylo výhradně na dlužníkovi. Taktéž v případě smlouvy o smlouvě budoucí, ale v případě pouhé budoucí obligace vstoupí zástavní právo až na to pořadí, kdy ona obligace skutečně vznikla. V případě budoucího zástavního práva vzhledem k vícečetným obligacím, tato zástavní práva vznikají speciálně každé zvláště už podle toho, kdy k zastavení došlo a nikoliv až k okamžiku získání vlastnictví. Naopak v případě zástavního práva na věci vnesené, tedy především v případě zákonné zástavy pro placení pachtovného vězící na pachtýřových vnesených věcech, vzniká zástavní právo až vnesením. Při obecném zástavním právu se toto počítá do času, kdy vzniklo, a nikoliv až do času, kdy bylo co do věcí speciálně vymezeno.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
(1)

Vznikne-li na zástavě více zástavních práv, mohou si zástavní věřitelé v písemné formě ujednat jejich pořadí. Ujednání je vůči třetím osobám účinné od zápisu do rejstříku zástav, nebo do veřejného seznamu, vyžaduje-li se ke vzniku zástavního práva zápis do takového seznamu. Provedení zápisu navrhnou společně všichni zástavní věřitelé, kteří si pořadí zástavních práv ujednali.

(2)

Mají-li být ujednáním zkrácena práva zástavního věřitele, který na ujednání nepřistoupil, nemá to vůči němu právní účinky.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1371 až 1375

0
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Zástavní věřitel oznámí započetí s výkonem zástavního práva také těm zástavním věřitelům, kterým náleží právo na uspokojení v pořadí předcházejícím jeho pořadí. Ustanovení § 1362 platí obdobně.

(2)

Zástavní věřitel může zpeněžit zástavu nejdříve po uplynutí třiceti dnů od oznámení všem zástavním věřitelům podle odstavce 1. To neplatí, oznámí-li mu v této lhůtě zástavní věřitel, kterému náleží právo na uspokojení v pořadí předcházejícím jeho pořadí, že sám započíná s výkonem svého zástavního práva; nezapočne-li tento věřitel s výkonem svého zástavního práva bez zbytečného odkladu, k jeho oznámení se nepřihlíží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1371 až 1375

0
(1)

Vykoná-li zástavní věřitel zástavní právo, které je první v pořadí rozhodném pro uspokojení zástavních práv (dále jen „přednostní zástavní věřitel“), přechází zástava na nabyvatele nezatížená dalšími zástavními právy.

(2)

Převyšuje-li výtěžek z prodeje zástavy pohledávku včetně příslušenství a nákladů, na jejichž náhradu má právo, uloží přednostní zástavní věřitel přebytek do soudní úschovy ve prospěch věřitelů ostatních pohledávek, kterým svědčí zástavní právo, a zástavního dlužníka, nedohodne-li se s nimi jinak.

(3)

Z přebytku budou věřitelé ostatních pohledávek, kterým svědčí zástavní právo, uspokojeni podle pořadí rozhodujícího pro uspokojení zástavních práv. Co zbude, vydá se zástavnímu dlužníkovi.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1371 až 1375

0
(1)

Vykoná-li zástavní právo jiný zástavní věřitel než přednostní, přechází na nabyvatele zástava zatížená zástavními právy těch zástavních věřitelů, jejichž právo na uspokojení předchází jeho pořadí. O přechodu zástavy včetně zatížení tento zástavní věřitel nabyvatele zástavy včas poučí.

(2)

Zástavní věřitel, který vykonává své zástavní právo, a nabyvatel zástavy zajistí zápis změny v osobě zástavního dlužníka v rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu, vyžaduje-li se takový zápis ke vzniku zástavního práva, jinak škodu tím způsobenou nahradí.

(3)

O právech zástavních věřitelů, jejichž právo na uspokojení následuje po pořadí věřitele, který vykonává zástavní právo podle odstavce 1, platí obdobně § 1374.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1371 až 1375

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Římské právo a pořadí věřitelů

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback