Zanikne-li zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1376 až 1379

0

Římské právo mělo, pokud jde o akcesorickou povahu zástavního práva, podobné pravidlo – pokud došlo k zániku hlavní obligace, pak zaniklo též zástavní právo, jakožto její zajišťovací prostředek. Nebylo už rozhodné, zda hlavní obligace zanikla přímo ipso iure, nebo skrze možnou námitku v soudním řízení. Naproti tomu nezpůsobilo zánik zástavního práva, jestliže se stala hlavní obligace nevymahatelnou, tedy jestliže vešla do stavu naturální obligace. Ve výjimečných případech připouštěli římští právníci, že může zástava trvat i poté, co obligace zanikla, bez splnění, a to tehdy, kdy byla kupříkladu promlčena. V tom případě záleželo na žalobní formuli.

Aniž by toto bylo v občanském zákoníku uvedeno výslovně mezi způsoby zániku zástavního práva, pak je nutno mezi ně počítat jak konfuzi, tak i splnění či pro zástavní právo typický prodej zástavy při její realizaci, kdy věc se osvobozuje zcela, a to i od zástavních práv věřitelů s horším pořadím pohledávek.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
(1)

Zástavní právo zanikne, ale pohledávka trvá,

  1. zanikne-li zástava,
  2. vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva,
  3. vrátí-li zástavní věřitel zástavu zástavci nebo zástavnímu dlužníkovi,
  4. složí-li zástavce nebo zástavní dlužník zástavnímu věřiteli cenu zastavené věci, nebo
  5. uplyne-li doba, na niž bylo zástavní právo zřízeno.
(2)

Účinky podle odstavce 1 nastanou i v případě, že další osoba nabyla k zastavené věci vlastnické právo v dobré víře, že věc není zatížená zástavním právem. To neplatí, je-li zástavní právo zapsáno v rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu.

(3)

Nejsou-li věc a zástavní právo zapsány ve veřejném seznamu, nastanou účinky podle odstavce 1 i v případě, že zástava, popřípadě její část, byla převedena

  1. a zástavní smlouva určuje, že zástavu nebo její část lze převést bez zatížení zástavním právem, nebo
  2. v rámci běžného obchodního styku při podnikání zcizitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1376 až 1379

0
20/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
28/03/2018 / Petr Bělovský

Římské právo a zánik zástavního…

0

Je-li zástavní právo zapsáno do rejstříku zástav nebo do veřejného seznamu i po svém zániku, jedná se o závadu váznoucí na zástavě.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1376 až 1379

0
24/11/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Zaniklo-li zástavní právo zapsané do rejstříku zástav, požádá zástavní věřitel bez zbytečného odkladu o jeho výmaz a zástavní právo se vymaže. To platí i v případě, že zástavní právo bylo zapsáno do veřejného seznamu, ledaže si strany ujednaly, že zástavní věřitel o výmaz zástavního práva nepožádá nebo vlastník požádal o zápis uvolněného zástavního práva.

(2)

Zástavní dlužník má právo podat žádost o výmaz zástavního práva; nezaniklo-li zástavní právo uplynutím doby, vymaže se z rejstříku zástav nebo z veřejného seznamu, prokáže-li zástavní dlužník zánik zástavního práva listinou potvrzenou zástavním věřitelem nebo rozhodnutím soudu nebo jinou veřejnou listinou. Nepotvrdí-li zástavní věřitel zástavnímu dlužníkovi na jeho žádost zánik zástavního práva, nahradí škodu z toho vzniklou.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1376 až 1379

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback