(1)

Odkazovník nabývá právo na odkaz pro sebe a pro své nástupce smrtí zůstavitele.

(2)

O právu na odkaz, které má teprve vzniknout, platí § 1480 obdobně.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1620 až 1626

0
(1)

Odkázanou věc nabývá odkazovník způsobem, jakým se nabývá vlastnické právo.

(2)

Dospěje-li právo na odkaz, může se odkazovník domáhat vydání odkázané věci. Zapisuje-li se odkázaná věc do veřejného seznamu, nahradí vydání věci prohlášení vykonavatele závěti, jinak obtížené osoby, s úředně ověřeným podpisem; nebyla-li splatnost odkazu odložena, zapíše se odkazovník do veřejného seznamu přímo po zůstaviteli.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1620 až 1626

0

Před smrtí zůstavitele nemůže odkazovník právo na odkaz převést ani o něm pořídit.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1620 až 1626

0

Prohlásí-li odkazovník způsobem, jaký je stanoven pro odmítnutí dědictví, že odkaz nechce, hledí se na něho, jako by právo na odkaz vůbec nenabyl.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1620 až 1626

0
(1)

Odkaz jednotlivých věcí z pozůstalosti a odkaz práv vztahujících se k takovým věcem může být požadován ihned. To platí i pro odkaz menších odměn pro zaměstnance a odkazy veřejně prospěšné, dobročinné a podobné. Jiné odkazy jsou splatné za rok po smrti zůstavitele.

(2)

Ustanovení odstavce 1 se použije, není-li zřejmá jiná vůle zůstavitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1620 až 1626

0

Při odkazu jednotlivé věci náleží odkazovníku ode dne splatnosti odkazu plody a užitky i vše, co k věci přibude, včetně práv s věcí spojených. Od téhož dne postihují odkazovníka i závady na odkázané věci, jakož i její zhoršení nebo zkáza vzniklé ze skutečností, za které nikdo neodpovídá.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1620 až 1626

0
(1)

Při odkazu dávek splatných ročně, měsíčně nebo jinak nabude odkazovník právo k částce, která připadá na celou dobu, dožije-li se jejího počátku; splátka se však stane splatnou až v určenou dobu splatnosti.

(2)

Při odkazu výživného platí obdobně § 922.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1620 až 1626

0
(1)

Při odkazu opakovaného plnění nebo při odkazu, jehož plnění se ještě nelze domáhat vzhledem k zákonné lhůtě nebo vzhledem k lhůtě či podmínce určené zůstavitelem, má odkazovník vůči osobě obtížené odkazem právo na poskytnutí dostatečné jistoty. To neplatí, je-li zřejmé, že zajištění není potřeba.

(2)

Jinak má odkazovník vůči osobě obtížené odkazem stejná práva jako každý jiný věřitel.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1627

0

Uvolněný odkaz

(1)

Nemůže-li odkazovník přijmout odkaz nebo odmítne-li jej, připadne odkaz náhradníkovi. Není-li náhradník a je-li celým odkazem pamatováno na několik osob buď bez určení podílů, anebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení, přibude uvolněný podíl poměrně ostatním podílníkům.

(2)

Je-li odkazovníku zůstaven určitý podíl, nemá právo na přírůstek podle odstavce 1, ledaže je zřejmá vůle zůstavitele zanechat vyjmenovaným odkazovníkům celý odkaz a že určením podílů nechtěl nic jiného než omezit odkazovníky navzájem.

(3)

V ostatních případech povinnost splnit odkaz zanikne.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1628 a 1629

0
16/08/2013 / EDT./ RED14

Uvolněný odkaz

0

Kdo má prospěch z uvolnění odkazu nebo z toho, že povinnost splnit odkaz zanikne, toho postihují i břemena s odkazem spojená. To neplatí, jedná-li se jen o osobní úkony osoby odkazem původně obtížené.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1628 a 1629

0

Práva dědice vyhradivšího si soupis

(1)

Je-li čistá pozůstalost odkazy obtížena tak, že je téměř vyčerpána a dědic neuplatní právo podle § 1598, má dědic právo jen na náhradu nákladů učiněných při splnění odkazů a na přiměřenou odměnu za svou námahu. Nestačí-li pozůstalost k jejich úhradě, hradí náklady i odměnu odkazovníci poměrně podle hodnoty odkazů a dědic má k zajištění svého práva k odkázaným předmětům zadržovací právo; bez dostatečného zajištění není dědic povinen odkazy vyřizovat.

(2)

Pokud však odkazovník odkaz již obdržel, provede se srážka podle hodnoty, jakou měl odkaz v době přijetí, a podle užitků, které již z něho získal. Odkazovník se zbaví povinnosti příspěvku tím, že vydá dědici odkaz i s užitky nebo jejich cenu. V ostatním se na odkazovníka hledí jako na poctivého držitele.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1630 až 1632

0
(1)

Nestačí-li čistá pozůstalost k úhradě všech dluhů a jiných povinných výdajů, odkazy se poměrně sníží.

(2)

Nestačí-li čistá pozůstalost k vyřízení všech odkazů, uspokojí se přede všemi ostatními odkaz zaopatření, výchovy a výživy; ostatní odkazy se poměrně sníží.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1630 až 1632

0

§ 1631

(1) Nestačí-li čistá pozůstalost k úhradě všech dluhů a jiných povinných výdajů, odkazy se poměrně sníží.

(2) Nestačí-li čistá pozůstalost k vyřízení všech odkazů, uspokojí se přede všemi ostatními odkaz zaopatření, výchovy a výživy; ostatní odkazy se poměrně sníží.

Nestačí-li majetek v pozůstalosti k úhradě všech dluhů a jiných povinných výdajů, odkazy se sníží. Přitom se uspokojí přede všemi ostatními odkaz zaopatření, výchovy a výživy; ostatní odkazy se poměrně sníží.

K § 1631:

Jde o zjevnou chybu, o „čistou“ pozůstalost jde právě až po odečtení „všech dluhů a jiných povinných výdajů“. Zároveň se novou formulací napravuje nedostatek, kdy nebyl zřejmý vztah mezi oběma odstavci modifikovaného ustanovení.

Diskuze
[1] Jan Smutný / 26. 8. 2014 / A co výklad dle § 692, 693 OZO?

Tahle změna je divná. Obdovná úprava je v OZO i v ABGB a nepůsobí problémy. Kdyby se tohle přijalo, tak bude chybět pravidlo, jak naložit s odkazy, když nebude pozůstalost stačit k vyřízení všech odkazů?

§ 691 OZO – Nelze-li z pozůstalostní podstaty uspokojiti všechny odkazovníky, zapraví se přede všemi ostatními odkaz výživy a odkazovníku náleží výživa ode dne dědického nápadu.

§ 692 OZO – Nestačí-li pozůstalost k zaplacení dluhů, jiných povinných výloh a k zapravení všech odkazů, učiní se odkazovníkům poměrná srážka. Proo dědic není povinen zapraviti odkazy bez zajištění, dokud je takové nebezpečí.

[2] Robert Pelikán / 29. 8. 2014 / reakce na: [1] / RE: A co výklad dle § 692, 693 OZO?

Ale v OZO to bylo tak, jak to my teď navrhujeme. Tj. nejdříve zaopatření, výchova, výživa (691 OZO), potom poměrně snížené ostatní odkazy (§ 692). Nějak nechápu, kam připomínka směřuje.

[3] Lukáš Maryško / 29. 8. 2014 / reakce na: [2] Robert Pelikán / RE: A co výklad dle § 692, 693 OZO?

Zcela zmizela hypotéza „Nestačí-li (čistá) pozůstalost k vyřízení všech odkazů…“ (§ 691 OZO). Zůstává jen „Nestačí-li majetek v pozůstalosti k úhradě všech dluhů a jiných povinných výdajů“ (§ 692). Druhá věta navrhovaného ustanovení toto neřeší („Přítom“ = vztahuje se jen na hypotézu obsaženou v první větě. Jedině výkladem dovozovat, že odkazy spadají pod pojem „dluhy“ či „jiné povinné výdaje“).

[4] Jan Smutný / 29. 8. 2014 / reakce na: [2] Robert Pelikán / RE: A co výklad dle § 692, 693 OZO?

Vím, dědické právo neděláte, ale vyjadřujete se k němu. Otázka je jednoduchá – jak naložit s odkazy, když nebude pozůstalost stačit k vyřízení všech odkazů? To pravidlo totiž navrhujete zrušit a jiné není. Odkaz není dluh ani povinný výdaj.

[5] Robert Pelikán / 31. 8. 2014 / reakce na: [4] / RE: A co výklad dle § 692, 693 OZO?

Kolegové, kteří se dědickým právem zabývají, tvrdí, že odkaz patří mezi „povinné výdaje“, což mi dává smysl. Pokud ne, pak bude skutečně třeba odkazy do výčtu v hypotéze doplnit.

[6] Jan Smutný / 2. 9. 2014 / reakce na: [5] Robert Pelikán / RE: A co výklad dle § 692, 693 OZO?

Řadit mezi povinné výdaje odkazy, by bylo vskutku inovativní. Standardně mezi ně patří náklady pohřbu, daně apod. Holt nejlepší by bylo ponechat to, jak to je a nesahat na to, nebo si přečíst nějaký rakouský komentář k ABGB.

Nebyl-li určen vykonavatel závěti a nechce-li dědic věnovat splnění poslední vůle svůj čas a námahu, soud na jeho návrh za tím účelem jmenuje správce pozůstalosti, nebo uloží splnění poslední vůle správci pozůstalosti již povolanému.

Komentáře

11/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1630 až 1632

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback