Editor: Petr Bříza

Promlčení se řídí týmž právním řádem jako právo, které je předmětem promlčení.

Komentáře

10/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 46

0

Již v úvodu bylo podotknuto, že komentované ustanovení se neuplatní v oblastech upravených nařízením Řím I a Řím II, tedy v oblasti smluvních a mimosmluvních poměrů, s nimiž je institut promlčení spojen nejvíce. Jak nicméně správně uvádí i důvodová zpráva, promlčena mohou být i některá jiná než závazková práva; právě na tyto případy pak dopadne komentované ustanovení a dotkne se samozřejmě i oblastí vyloučených z působnosti nařízení Řím I a Řím II, takže se uplatní např. ve vztahu k § 101 ZMPS (srov. komentář k § 101 ZMPS). Podobně jako unijní (a kontinentální obecně) předpisy chápe i ZMPS promlčení jako institut práva hmotného a stanoví pro něj kolizní normu. Na otázky promlčení se tak nepoužijí procesní předpisy státu soudu.

Otázkou je, zda podle komentovaného ustanovení posuzovat i otázky prekluze práv – pro ni ZMPS neobsahuje zvláštní kolizní normu, a teoreticky by se tak nabízelo použití § 24 odst. 2 ZMPS, tedy práva, které je s otázkou prekluze v nejužším vztahu (srov. komentář k § 24 ZMPS). Dle našeho názoru je nicméně prekluze institutem natolik blízkým institutu promlčení, že by kolizní norma pro promlčení měla zahrnovat i otázky prekluze, neexistuje-li pro ně zvláštní ustanovení. V každém případě se domníváme, že i kdyby se soudy přiklonily k opačnému názoru, musely by i použitím § 24 odst. 2 NOZ na prekluzi dojít ke stejnému právnímu řádu, k němuž směřuje komentované ustanovení, protože ten má k této otázce nepochybně nejužší vztah.

Toto je redakčně upravený výňatek z komentáře C. H. Beck k ZMPS (Bříza, P., Břicháček, T., Fišerová, Z., Horák, P., Ptáček, L., Svoboda, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, 767 s.).

Plná verze komentáře je dostupná v eShopu C. H. Beck. a rovněž v systému Beck-online.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
02/12/2014 / Petr Bříza

Obecně k promlčení

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback