Editor: Petr Bříza

Ustanovení této hlavy se použijí v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy5). Úprava v této hlavě se omezuje na otázky, které nespadají do rozsahu působnosti těchto předpisů a smluv, ledaže tyto předpisy a smlouvy připouštějí úpravu v tomto zákoně.

Komentáře

10/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 84

0

Samotné ustanovení deklaruje skutečnost, která vyplývá nejen z § 2 ZMPS, ale především přímo z českého ústavního pořádku, tedy konkrétně přednost unijního a mezinárodního práva před zákonem (srov. komentář k § 2 ZMPS). Ustanovení § 84 ZMPS vychází z tohoto obecného pravidla a úpravu v hlavě XI čtvrté části pojímá jako zbytkovou, subsidiární. Tato úprava se tak použije jen tam, kde daná věc nespadá do oblasti působnosti unijního či mezinárodního předpisu, kterým je Česká republika vázána. Samozřejmě, vnitrostátní úpravu lze použít i tehdy, pokud se sice dotýká působnosti takového unijního či mezinárodního předpisu, ale tento předpis připouští či dokonce přikazuje použití vnitrostátního práva na danou otázku.

Užitečnost tohoto deklaratorního ustanovení spočívá v tom, že připomíná obecné pravidlo, že je třeba vždy zkoumat, zda se v dané oblasti neuplatní místo úpravy zákona úprava unijní či mezinárodní (tam, kde danou oblast upravují jak unijní, tak mezinárodní předpisy je třeba posoudit jejich vzájemný vztah a podle toho určit použitelný předpis – srov. komentář k § 2 ZMPS). Právě v oblasti závazkového práva existuje několik unijních a mezinárodních předpisů, které poskytují jen velmi malý prostor pro použití vnitrostátní úpravy.

V tomto směru je třeba upozornit na to, že výčet unijních předpisů a mezinárodních smluv učiněný v poznámce pod čarou č. 5 je pouze demonstrativní. Existují další předpisy tam neuvedené, které se dotýkají oblasti upravené v hlavě XI čtvrté části, a budou tak mít před jejími ustanoveními přednost. Níže se budeme zabývat nejdůležitějšími unijními a mezinárodními předpisy, abychom identifikovali jejich meze ve vztahu ke vnitrostátní úpravě. Zejména v hraničních oblastech to může být pro praxi obtížná otázka, už proto, že jednoznačné stanovisko doktríny či judikatury většinou chybí.

Spoluautorem tohoto textu je Tomáš Břicháček.

Toto je redakčně upravený výňatek z komentáře C. H. Beck k ZMPS (Bříza, P., Břicháček, T., Fišerová, Z., Horák, P., Ptáček, L., Svoboda, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, 767 s.).

Plná verze komentáře je dostupná v eShopu C. H. Beck. a rovněž v systému Beck-online.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
02/12/2014 / Petr Bříza

Ke vztahu ZMPS k právu EU

0
02/12/2014 / Petr Bříza

Vztah ZMPS k nařízení Řím I

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback