Tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem

  1. právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva,
  2. právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech,
  3. pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě poměrů uvedených v písmenech a) a b) a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném,
  4. uznávání a výkon cizích rozhodnutí,
  5. právní pomoc ve styku s cizinou,
  6. některé záležitosti týkající se úpadku,
  7. některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Komentáře

10/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 1

0
08/10/2014 / Admin Tým

Související články

0

Zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána (dále jen „mezinárodní smlouva“), a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie1).

Komentáře

10/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 2

0

§ 3

3 0
Editor: Petr Bříza

Nutně použitelná ustanovení právních předpisů
Ustanovení tohoto zákona nebrání použití těch ustanovení českého právního řádu, kterých je nutné v mezích jejich předmětu úpravy použít vždy bez ohledu na to, kterým právním řádem se řídí právní poměry, v nichž se projeví účinky použití takových ustanovení.

Komentáře

10/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 3

0
02/12/2014 / Petr Bříza

Vymezení a příklady nutně…

0
02/12/2014 / Petr Bříza

K nutně použitelným normám…

0
02/12/2014 / Petr Bříza

Terminologie a vztah ke…

0
Editor: Petr Bříza

Ustanovení zahraničního právního řádu, jehož se má použít podle ustanovení tohoto zákona, nelze použít, jestliže by se účinky tohoto použití zjevně příčily veřejnému pořádku. Ze stejných důvodů nelze uznat cizí rozhodnutí, cizí soudní smír, cizí notářskou a jinou veřejnou listinu, cizí rozhodčí nález, nebo provést procesní úkon k dožádání z ciziny, anebo uznat právní poměr nebo skutečnost, které vznikly v cizině nebo podle zahraničního právního řádu.

Komentáře

10/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 4

0
19/11/2014 / Petr Bříza

K výhradě veřejného pořádku…

0
19/11/2014 / Petr Bříza

Vztah k právu EU

0
19/11/2014 / Petr Bříza

K pojmu veřejného pořádku obecně

0

Jak uvedl Nejvyšší soud ČSSR ve svém stanovisku, na základě výhrady veřejného pořádku by nebylo možné aplikovat cizí právní normu obsahující např. úpravu diskriminující ženy, národnost, rasu apod., ale i normu, jež by obsahovala ustanovení o tom, že není třeba účastníku řízení doručovat návrh na zahájení řízení. Uplatnění výhrady veřejného pořádku je namístě i v těch případech uznání a výkonu cizích rozhodnutí, kdy bude zjištěno obcházení českého zákona, tj. kdy ve snaze vyhnout se českým kogentním předpisům, na nichž je třeba trvat (tj. imperativním normám), byla věc podřízena cizímu právnímu řádu anebo došlo takto stejným způsobem k založení jurisdikce justičního orgánu cizího státu (srov. sp. zn. Cpfj 27/86) – toto kritérium nicméně není vhodné vykládat příliš extenzivně – český soud by si měl být prakticky jist, že cizí soud nedopřeje hodnotám chráněným českými imperativními normami ochrany; srov. k tomu též komentář k § 86 ZMPS.

Z judikatury Ústavního soudu lze vyvodit, že výhrada veřejného pořádku má být uplatněna vždy při rozporu účinků zahraničního faktoru se základním právem či svobodou (srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2455/09, odst. 14 a sp. zn. I. ÚS 709/05, nečísl.).

V kontextu uznání cizích rozhodnutí Ústavní soud uvedl, že rozpor s veřejným pořádkem se bezpochyby týká případů, kdy v řízení, z něhož příslušné rozhodnutí cizozemského soudu vzešlo, byla porušena základní práva účastníka řízení. Trvání na ochraně základních práv jednotlivce náleží podle Ústavního soudu k základním principům právního řádu v České republice. Jinak řečeno, uznání rozhodnutí, které neobstojí z hlediska ochrany základních práv, by bylo v rozporu s veřejným pořádkem České republiky a v konečném důsledku i se samotným ústavním pořádkem České republiky (nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 709/05, nečísl.) Vzhledem k důrazu, který Ústavní soud klade na zákaz pravé retroaktivity právní úpravy (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/96), lze mít za to, že výhradu veřejného pořádku by bylo třeba aplikovat vždy, kdyby zahraniční faktor měl mít tento účinek.

Z judikatury vyplývají též některé příklady situací, kdy výhrada veřejného pořádku není namístě.

Dle Nejvyššího soudu rozhodnutí cizího soudu, jímž bylo prohlášeno za neplatné manželství cizího státního občana s českou státní občankou, nelze pokládat za příčící se českému veřejnému pořádku jen z toho důvodu, že český právní řád neupravuje mezi okolnostmi vylučujícími uzavření manželství právní důvod neplatnosti, na jehož základě byla cizím soudem určena neplatnost manželství [viz např. sp. zn. Ncu 208/90 – důvodem neplatnosti ve státu původu zde byl jen předstíraný záměr uzavřít trvalý manželský svazek (fingované manželství), sp. zn. Ncu 176/2007 – důvodem neplatnosti ve státu původu zde bylo úmyslné uvedení druhého snoubence v omyl při uzavírání manželství; snoubenci se dohodli na tom, že budou mít velkou rodinu, následně manželka snahu o otěhotnění odmítala].

Dle Ústavního soudu výhradu veřejného pořádku nelze použít v případě námitky materiální nevykonatelností titulu, neboť její posouzení je již otázkou podmínek pro nařízení exekuce, jež má být vykonána v tuzemsku a podle tuzemských procesních předpisů (nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 2/11).

Spoluautorem tohoto textu je Tomáš Břicháček.

Toto je redakčně upravený výňatek z komentáře C. H. Beck k ZMPS (Bříza, P., Břicháček, T., Fišerová, Z., Horák, P., Ptáček, L., Svoboda, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, 767 s.).

Plná verze komentáře je dostupná v eShopu C. H. Beck. a rovněž v systému Beck-online.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
Editor: Petr Bříza

Nepřihlíží se ke skutečnostem vytvořeným nebo předstíraným záměrným jednáním v úmyslu, aby se těch ustanovení tohoto zákona, od nichž se nelze odchýlit ujednáním stran, nepoužilo nebo aby se jich použilo jinak, než kdyby takto vytvořené nebo předstírané skutečnosti nebyly.

Komentáře

10/06/2013 / ADMINISTRÁTOR

Důvodová zpráva k § 5

0
02/12/2014 / Petr Bříza

K obcházení zákona obecně

0
02/12/2014 / Petr Bříza

Podstata pojmu obcházení zákona

0
02/12/2014 / Petr Bříza

Vztah ustanovení k právu EU

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback