Valná hromada

(1)

Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.

(2)

Připouští-li společenská smlouva hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, musí být podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících společníků nepřihlíží.

(3)

Podmínky hlasování nebo rozhodování podle odstavce 2 určí společenská smlouva a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí podle § 175; neobsahuje-li tyto podmínky společenská smlouva, určí je statutární orgán.

(4)

Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i hlasování takovým způsobem, že společníci odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady (dále jen „korespondenční hlasování“).

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 153 až 169

0
24/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

(2)

Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady společníkovi veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 153 až 169

0
(1)

Neurčí-li společenská smlouva jinak, je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.

(2)

Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč vkladu, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(3)

Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 153 až 169

0

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
(1)

Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje

 1. k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy,
 2. k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva,
 3. k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, a
 4. k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.
(2)

K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
(1)

Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle § 171 odst. 1 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou.

(2)

Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny společenské smlouvy, je-li měněna, a jmenovité uvedení společníků, kteří pro změnu hlasovali.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
(1)

Společník nevykonává hlasovací právo, jestliže

 1. valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu,
 2. valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení soudem,
 3. valná hromada rozhoduje o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, nebo
 4. je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo se splněním příplatkové povinnosti, a to v rozsahu prodlení.
(2)

Zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí v případě, že všichni společníci jednají ve shodě.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
06/10/2015 / Jiří Remeš

NS 29 Cdo 649/2015, ze dne 24.…

0
(1)

Neurčí-li společenská smlouva jinak, může společník nepřítomný na jednání valné hromady dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejdéle do 7 dnů ode dne konání valné hromady.

(2)

Hlasuje-li společník postupem podle odstavce 1, platí, že byl při projednávání této záležitosti na valné hromadě přítomen.

(3)

Ustanovení § 175 odst. 3 a § 177 se použijí obdobně.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
09/10/2013 / Josef Aujezdský

Dodatečné hlasování na VH a…

0

Rozhodování per rollam

(1)

Nevyloučí-li společenská smlouva rozhodování mimo valnou hromadu (dále také jen „rozhodování per rollam“), zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo jiným způsobem určeným společenskou smlouvou.

(2)

Návrh rozhodnutí obsahuje také

 1. lhůtu pro doručení vyjádření společníka, určenou společenskou smlouvou, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi,
 2. podklady potřebné pro jeho přijetí a
 3. další údaje, určí-li tak společenská smlouva.
(3)

Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
09/10/2013 / Josef Aujezdský

Rozhodování per rollam nově bez…

0
(1)

Nedoručí-li společník ve lhůtě podle § 175 odst. 2 písm. a) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

(2)

Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0

Rozhodnutí podle § 175 a 176 včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0

Kumulativní hlasování

Určí-li tak společenská smlouva, volí se členové orgánů společnosti kumulativním hlasováním.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
24/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Pro účely kumulativního hlasování se počet hlasů společníka zjistí tak, že počet hlasů, jimiž společník nakládá na valné hromadě, se znásobí počtem volených míst členů orgánu společnosti. Jestliže se volí jednatelé i členové dozorčí rady, byla-li zřízena, zjišťuje se pro účely kumulativního hlasování počet hlasů společníka pro každý orgán odděleně.

(2)

Při kumulativním hlasování je společník oprávněn použít všechny hlasy, se kterými nakládá, nebo jejich libovolný počet jen pro určitou osobu nebo pro určité osoby.

(3)

Při kumulativním hlasování se na valné hromadě hlasuje o každém členu orgánu samostatně. Při kumulativním hlasování se odevzdávají pouze hlasy pro volbu určité osoby nebo osob.

(4)

Má-li být odvolán člen orgánu společnosti zvolený kumulativním hlasováním, lze ho odvolat jen se souhlasem většiny těch členů, kteří hlasovali pro jeho zvolení, nebo jejich právních nástupců; to neplatí, porušil-li tento člen orgánu společnosti závažně své povinnosti.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
(1)

Při kumulativním hlasování jsou zvoleny ty osoby, pro jejichž volbu byl odevzdán nejvyšší počet hlasů, bylo-li hlasováno alespoň nadpoloviční většinou všech hlasů společníků přítomných na valné hromadě, zjištěných pro účely kumulativního hlasování.

(2)

Získá-li více osob stejný počet hlasů, hlasuje se o těchto osobách znovu. Pokud mají i při opakovaném hlasování stejný počet hlasů, rozhodne los.

(3)

V zápisu z valné hromady musí být uvedeno, kolika hlasy bylo hlasováno pro volbu nebo odvolání každé navrhované osoby a jmenný seznam těch, kteří tak hlasovali.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0

Svolání valné hromady

(1)

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže tento zákon nebo společenská smlouva určí, že valná hromada má být svolána častěji.

(2)

Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0

Jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek podle jiného právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0

V případě, že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu kterýkoliv společník. Vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada, je-li zřízena.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
(1)

Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, neurčí-li společenská smlouva jinak; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.

(2)

Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(3)

Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady podle odstavce 1 písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. Prohlášení má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli podílu tohoto společníka.

(4)

Jednatel se vždy účastní valné hromady.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0

Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0

Doba a místo jednání valné hromady nesmí nepřiměřeně omezovat právo společníka účastnit se valné hromady.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
(1)

Společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu nebo 10% podíl na hlasovacích právech (dále jen „kvalifikovaný společník“), mohou požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí.

(2)

Jestliže valná hromada není svolána do 1 měsíce ode dne doručení žádosti a nekoná se v přiměřené lhůtě, je ji kvalifikovaný společník oprávněn svolat sám; ustanovení § 184 až 186 se použijí obdobně. Náklady spojené se svoláním valné hromady nese společnost, ledaže bylo svolání zjevně neopodstatněné.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0

Průběh valné hromady

(1)

Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady.

(2)

Přítomné společníky zapíše společnost do listiny přítomných s uvedením jména a sídla nebo bydliště společníka, popřípadě i jména a bydliště nebo sídla jeho zástupce a počtu hlasů, se kterými tento společník na valné hromadě nakládá. Ustanovení § 413 odst. 2 a 3 se použije obdobně.

(3)

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům; zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
06/05/2014 / Petr Měštánek

29 Cdo 2834/2012

0
(1)

Zápis obsahuje

 1. firmu a sídlo společnosti,
 2. místo a dobu konání valné hromady,
 3. jméno předsedy nebo svolavatele a zapisovatele,
 4. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 5. případná odmítnutí jednatele poskytnout informace podle § 156 a
 6. obsah protestu společníka, jednatele, popřípadě člena dozorčí rady, je-li zřízena, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující na valné hromadě požádá.
(2)

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
(1)

Valná hromada rozhoduje usnesením.

(2)

Do působnosti valné hromady patří

 1. rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, určí-li tak společenská smlouva nebo zákon, nedochází-li k ní na základě zákona,
 2. rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti,
 3. volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena,
 4. volba a odvolání likvidátora, určí-li tak společenská smlouva,
 5. schvalování udělení a odvolání prokury, ledaže společenská smlouva určí jinak,
 6. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, určí-li tak společenská smlouva,
 7. schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,
 8. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 9. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 10. schválení smlouvy o tichém společenství,
 11. schválení finanční asistence,
 12. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 13. rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem,
 14. rozhodování o změně druhu kmenového listu,
 15. další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo společenská smlouva.
(3)

Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle tohoto zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
24/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Každý společník, jednatel, člen dozorčí rady, je-li zřízena, nebo likvidátor se může v mezích tohoto ustanovení dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo společenskou smlouvou. Bylo-li rozhodnuto mimo valnou hromadu nebo bylo-li rozhodnutí valné hromady přijato dodatečně, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí podle § 174 odst. 3 nebo § 177, nejdéle však uplynutím 1 roku od přijetí tohoto rozhodnutí. Totéž platí, rozhodl-li v působnosti valné hromady jediný společník.

(2)

Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0
24/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
24/09/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Nebylo-li právo podle § 191 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení valné hromady již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

(2)

Neplatnosti usnesení valné hromady se společník nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

(3)

Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
(1)

Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů společnosti se mohou osoby podle § 191 dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti valné hromady; ustanovení § 191 a 192 se použijí přiměřeně.

(2)

Porušila-li společnost při svolání valné hromady nebo v jejím průběhu právo společníka závažným způsobem, má společník právo na přiměřené zadostiučinění podle ustanovení občanského zákoníku upravujícího právo člena spolku na přiměřené zadostiučinění.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0

Jednatelé

(1)

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.

(2)

Určí-li tak společenská smlouva, tvoří více jednatelů kolektivní orgán; ustanovení § 440 a 444 se použijí obdobně.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
(1)

Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, vyžaduje se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti souhlas většiny z nich, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(2)

Nikdo není oprávněn udělovat jednateli pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 170 až 195

0
04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 195 až 201

0

Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 195 až 201

0
04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 195 až 201

0

Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví úplné znění společenské smlouvy a uloží je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku (dále jen „sbírka listin“).

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 195 až 201

0
29/04/2015 / Petr Měštánek

7 Cmo 273/2014 - změna zákona…

0
29/04/2015 / Petr Měštánek

29 Cdo 5347/2014 - k doplnění…

0
(1)

V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 1 měsíce nového jednatele.

(2)

Zanikne-li právnická osoba, která je jednatelem, s právním nástupcem, stává se jednatelem její právní nástupce, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Zanikne-li právnická osoba, která je jednatelem, s likvidací, použije se odstavec 1 obdobně.

(3)

Nebude-li jednatel zvolen podle odstavce 1, jmenuje jednatele soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 195 až 201

0
(1)

Bez svolení všech společníků jednatel nesmí

 1. podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
 3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
(2)

Pokud všichni společníci při založení společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele byli jednatelem na některou z okolností podle odstavce 1 výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně upozornil všechny společníky, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud kterýkoli ze společníků vyslovil nesouhlas s činností jednatele podle odstavce 1 do jednoho měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn.

(3)

Společenská smlouva může se souhlasem všech společníků určit další omezení činnosti jednatele.

(4)

Společenská smlouva může určit, v jakém rozsahu se zákaz konkurence vztahuje také na společníky.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 195 až 201

0
22/10/2014 / Admin Tým

Křížové odkazy

0
(1)

Neurčí-li společenská smlouva další podmínky, může společnost poskytnout finanční asistenci, jestliže

 1. finanční asistence je poskytnuta za spravedlivých podmínek, zejména pokud jde o úročení nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti,
 2. jednatel vypracuje písemnou zprávu, ve které poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a rizik z toho pro společnost plynoucích, uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, a zdůvodní, proč poskytnutí finanční asistence není v konfliktu se zájmem společnosti.
(2)

Zprávu podle odstavce 1 písm. b) uloží společnost do sbírky listin bez zbytečného odkladu poté, co valná hromada finanční asistenci schválí; zpráva musí být k dispozici společníkům v sídle společnosti od odeslání pozvánek na valnou hromadu a musí být volně dostupná na této valné hromadě společníkům.

(3)

Při poskytování finanční asistence se odstavce 1 a 2 nevztahují na finanční instituce podle jiného zákona upravujícího činnost bank, pokud je poskytována v obvyklých mezích jejich hlavní činnosti.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 195 až 201

0

Koncepce finanční asistence u společnosti ručením omezeným je odlišná od úpravy finanční asistence u akciové společnosti a lze spatřovat následující rozdíly: (i) zatímco zákon finanční asistenci u společnosti s ručením omezeným připouští, tzn. společenská smlouva ji nemusí výslovně dovolovat, finanční asistence u akciové společnosti musí být připuštěna stanovami společnosti (§ 311 ZOK); (ii) finanční asistence musí být u obou společností schválena valnou hromadou, avšak u akciové společnosti musí valná hromada schválit finanční asistenci předem (§ 311 písm. c) ZOK), kdežto u společnosti s ručením omezeným postačí souhlas následný; a (iii) zatímco zpráva jednatele (§ 200 odst. 1 písm. b) ZOK) nevyžaduje přezkoumání nezávislým odborníkem, zpráva představenstva (§ 311 písm. d) ZOK) musí být v případech uvedených § 313 přezkoumána nezávislým odborníkem určeným dozorčí radou.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Dozorčí rada

(1)

Společnost zřídí dozorčí radu, určí-li tak společenská smlouva nebo jiný právní předpis.

(2)

Neurčí-li společenská smlouva jinak, dozorčí rada

 1. dohlíží na činnost jednatelů,
 2. nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje,
 3. podává žalobu podle § 187 a
 4. podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.
(3)

Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

(4)

Na členy dozorčí rady se použijí obdobně § 198 a 199.

Komentáře

04/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 195 až 201

0
09/10/2013 / Josef Aujezdský

Chybný odkaz

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback