(1)

Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis.

(2)

Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 624 až 644

0

Svolání členské schůze

(1)

Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

(2)

Pozvánka obsahuje alespoň

 1. firmu a sídlo družstva,
 2. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
 3. označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
 4. program členské schůze a
 5. místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 624 až 644

0
23/11/2014 / Jerremy King

Svolání na internetu

0

Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 624 až 644

0
(1)

Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní období.

(2)

Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 624 až 644

0
(1)

Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.

(2)

Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že

 1. ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo
 2. družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
(3)

Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, neurčují-li stanovy nižší počet oprávněných členů nebo nižší počet potřebných hlasů anebo nižší počet oprávněných členů i potřebných hlasů.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 624 až 644

0

Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3, nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo podle tohoto zákona nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 624 až 644

0
(1)

Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3 představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem podle § 640.

(2)

Jestliže tak tyto osoby nebo orgán podle § 640 neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 624 až 644

0

Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3 usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to neplatí, pokud kontrolní komise nebo osoby podle § 639 odst. 3 vzaly svoji žádost zpět.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 624 až 644

0
(1)

Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s odstavcem 2.

(2)

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 624 až 644

0

Schopnost členské schůze se usnášet

(1)

Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů.

(2)

Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle § 660 až 662.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 624 až 644

0

Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 645 až 646

0

Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v § 650 odst. 2, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 645 až 646

0

Náhradní členská schůze

Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 647

0
(1)

Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže stanovy určí něco jiného.

(2)

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 648 až 651

0

Rozhodování členské schůze

Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 648 až 651

0
(1)

Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, ledaže stanovy určí, že má hlasů více.

(2)

Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li členská schůze o

 1. schválení poskytnutí finanční asistence,
 2. uhrazovací povinnosti,
 3. zrušení družstva s likvidací,
 4. přeměně družstva,
 5. vydání dluhopisů.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 648 až 651

0

Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před zahájením hlasování.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 648 až 651

0

Rozhodování per rollam

(1)

Připouští-li stanovy družstva rozhodování per rollam, zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí.

(2)

Rozhodování per rollam nelze použít při rozhodování delegátů.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 652

0

Návrh rozhodnutí obsahuje

 1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
 2. lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,
 3. podklady potřebné pro jeho přijetí a
 4. další údaje, určí-li tak stanovy.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 653

0
(1)

Nedoručí-li člen ve lhůtě podle § 653 písm. b) družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

(2)

Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká.

(3)

Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 654 až 658

0

Výsledek rozhodování podle § 652 až 654, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 654 až 658

0

Působnost členské schůze

Členská schůze

 1. mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 2. volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní předpis stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva,
 3. určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat,
 4. schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
 5. schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59,
 6. schvaluje poskytnutí finanční asistence,
 7. rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
 8. schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
 9. rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 10. rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
 11. rozhoduje o použití rezervního fondu,
 12. rozhoduje o vydání dluhopisů,
 13. schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
 14. rozhoduje o přeměně družstva,
 15. schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
 16. schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, že ji členská schůze neschvaluje,
 17. rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
 18. volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
 19. schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
 20. rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 654 až 658

0

Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které tento zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 654 až 658

0

Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 654 až 658

0
(1)

Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání členské schůze. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu; určí-li tak stanovy, uhradí družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.

(2)

Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o

 1. změnu stanov,
 2. zrušení družstva s likvidací,
 3. přeměnu družstva,
 4. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,

 1. je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
 2. rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,
 3. rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
 4. rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 660 se vztahuje i na osoby, které jednají ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Bylo-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí podle § 652 až 655.

(2)

Nebylo-li právo podle odstavce 1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

(3)

Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů družstva se mohou osoby podle odstavce 1 dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti členské schůze; odstavce 1 a 2 se použijí přiměřeně.

(4)

Ustanovení odstavce 1 věty druhé platí obdobně pro rozhodování na dílčích členských schůzích s tím, že lhůta pro uplatnění práva podat návrh běží ode dne konání poslední dílčí členské schůze.

(5)

Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
20/08/2014 / Admin Tým

Pracovní verze návrhu zákona,…

0

Dílčí členské schůze

(1)

Stanovy mohou určit, že se členská schůze bude konat formou dílčích členských schůzí. V takovém případě stanovy určí

 1. pravidla pro zařazení všech členů družstva do jednotlivých dílčích členských schůzí,
 2. období, v němž se jednotlivé dílčí členské schůze konají. Mezi konáním prvé a poslední dílčí členské schůze nesmí uplynout doba delší než 40 dnů, jinak platí, že žádné usnesení nebylo přijato.
(2)

Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro dílčí členské schůze, jejich svolání, působnost, přijímání usnesení a neplatnost usnesení obdobně ustanovení tohoto zákona o členské schůzi.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Program všech dílčích členských schůzí musí být stejný. Doplnění programu podle § 643 není přípustné.

(2)

Schopnost členské schůze se usnášet se zjišťuje z celkového součtu hlasů všech členů přítomných na všech dílčích členských schůzích.

(3)

Přijetí usnesení se zjišťuje z celkového součtu všech hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích dohromady.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Je-li potřebné osvědčení o přijetí rozhodnutí členské schůze veřejnou listinou, musí být přijetí rozhodnutí na každé dílčí členské schůzi osvědčeno veřejnou listinou.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Má-li být na dílčích členských schůzích rozhodováno o záležitosti, která se přímo dotýká oprávněných zájmů člena družstva, zejména má-li být rozhodováno o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, pozve se tento člen na každou dílčí členskou schůzi písemnou pozvánkou a má právo zúčastnit se dílčí členské schůze v části, která se ho dotýká.

(2)

Požádá-li člen o slovo před hlasováním členů v záležitosti, která se ho týká, umožní se mu vyjádřit se, zejména se mu umožní obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.

(3)

Jednotlivé dílčí členské schůze podle odstavce 1 se svolají tak, aby měl dotčený člen reálnou možnost se zúčastnit každé z nich.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení dílčích členských schůzí v úplném znění bez zbytečného odkladu uveřejní představenstvo oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání poslední dílčí členské schůze na informační desce družstva.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Shromáždění delegátů

(1)

Stanovy mohou určit, že působnost členské schůze plní zcela nebo zčásti shromáždění delegátů; v takovém případě stanovy určí

 1. působnost shromáždění delegátů a
 2. pravidla pro zařazení všech členů družstva do jednotlivých volebních obvodů delegátů (dále jen „volební obvod“).
(2)

Jestliže stanovy působnost shromáždění delegátů nevymezí, platí, že shromáždění delegátů vykonává působnost členské schůze v plném rozsahu a členská schůze se nesvolává.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Shromáždění delegátů se zakazuje zřídit v družstvu, které má méně než 200 členů.

(2)

Uplynutím 90 dnů ode dne, kdy počet členů družstva klesl pod limit uvedený v odstavci 1, pozbývají ujednání stanov o shromáždění delegátů účinnosti a zaniká funkce všech delegátů. Nejbližší členská schůze svolaná po uplynutí lhůty podle věty první postupem podle § 636 a 640 uvede stanovy do souladu s tímto zákonem.

(3)

Odstavec 2 se nepoužije, pokud pokles počtu členů pod limit stanovený v odstavci 1 trval po dobu kratší než 90 dnů.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Volební obvody vytváří a zrušuje představenstvo podle pravidel určených ve stanovách.

(2)

Každý člen družstva se zařazuje do některého z volebních obvodů. Nikdo nesmí být zařazen do více volebních obvodů.

(3)

Stanovy určí způsob zařazování členů do jednotlivých volebních obvodů.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Vznik a zánik funkce delegáta

(1)

Za každý volební obvod se volí 1 delegát z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu.

(2)

Delegáta volí a odvolávají členové zařazení do příslušného volebního obvodu. Při volbě a odvolání delegáta má každý člen 1 hlas, ledaže stanovy určí, že má vyšší počet hlasů; právo volit delegáta má i člen družstva, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Zánikem volebního obvodu zaniká funkce delegáta, který byl zvolen členy zařazenými do zaniklého volebního obvodu.

(2)

Pro volbu a odvolání delegáta se § 631 až 634 použijí obdobně.

(3)

Volby delegátů zajišťuje a organizuje představenstvo.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Delegát se volí na funkční období určené stanovami, které nesmí být delší než 5 let.

(2)

Neurčují-li stanovy délku funkčního období v souladu s tímto zákonem, je funkční období 5 let.

(3)

Funkce delegáta zaniká volbou nového delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Delegát může být kdykoliv ze své funkce odvolán.

(2)

Delegát může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Funkce delegáta zaniká doručením prohlášení do sídla družstva.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek zánik funkce dosavadních delegátů ani konání nových voleb delegátů.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Delegát vykonává svoji funkci osobně.

(2)

Delegát jedná v souladu se zájmy členů zařazených do volebního obvodu, v němž byl zvolen.

(3)

Delegát informuje členy o svolání shromáždění delegátů, navrženém programu shromáždění delegátů, vyžádá si jejich pokyny a jedná v souladu s většinovým názorem členů.

(4)

Delegát informuje členy o průběhu a přijatých usneseních každého shromáždění delegátů a poskytne jim k nahlédnutí veškeré s tím související podklady a informace.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Seznam delegátů

(1)

Družstvo vede seznam delegátů.

(2)

Do seznamu delegátů se zapisuje jméno a bydliště delegáta, nebo jiná jím určená adresa pro doručování, den vzniku a den a důvod zániku jeho funkce.

(3)

Člen má právo do seznamu delegátů nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Delegát má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o své funkci a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Stanovy mohou určit, že delegát, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.

(2)

Údaje zapsané v seznamu delegátů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem delegátů, kterých se údaje týkají.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Družstvo vydá každému svému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech delegátů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.

(2)

Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas delegáta, kterého se zápis týká; podpis delegáta musí být úředně ověřen.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Údaje v seznamu delegátů včetně všech jejich změn družstvo uchová po dobu 10 let ode dne zániku funkce osoby, jíž se údaje týkají.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Povinnost zúčastnit se shromáždění delegátů mají delegáti a náhradníci delegáta, pokud zastupují nepřítomné delegáty.

(2)

Právo zúčastnit se shromáždění delegátů mají dále členové představenstva a kontrolní komise, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis nebo určí stanovy.

(3)

Požádá-li některá z osob uvedených v odstavci 2 o slovo, udělí se jí před zahájením hlasování.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Jestliže má shromáždění delegátů rozhodnout o otázce, která se přímo dotýká oprávněných zájmů člena, zejména má-li být rozhodováno o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, pozve se tento člen na shromáždění delegátů písemnou pozvánkou zaslanou mu na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu členů; tento člen má právo zúčastnit se shromáždění delegátů v části, která se ho týká.

(2)

Požádá-li člen uvedený v odstavci 1 o slovo před hlasováním delegátů v záležitosti, která se ho týká, umožní se mu vyjádřit se, zejména se mu umožní obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Právo hlasovat na shromáždění delegátů mají pouze delegáti a náhradníci těchto delegátů, zastupují-li nepřítomné delegáty.

(2)

Každý delegát má tolik hlasů, kolik hlasů při projednávání dané záležitosti mají členové zařazení do volebního obvodu, ve kterém byl zvolen, neurčí-li stanovy jinak. Při tomto postupu je rozhodný počet členů zařazených do volebního obvodu k sedmému dni předcházejícímu den, na který je svoláno shromáždění delegátů; k pozdějším změnám v počtu členů a jejich hlasů se nepřihlíží.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Svolání shromáždění delegátů

(1)

Představenstvo svolá shromáždění delegátů, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo 10 % zvolených delegátů, jejichž výkon funkce ke dni doručení žádosti představenstvu nezanikl, neurčují-li stanovy nižší počet oprávněných delegátů.

(2)

Na žádost kontrolní komise nebo delegátů uvedených v odstavci 1 nebo v důležitém zájmu družstva může shromáždění delegátů svolat nejméně jedna třetina členů představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Není-li shromáždění delegátů svoláno na žádost kontrolní komise nebo delegátů podle § 685 odst. 1 představenstvem tak, aby se konalo do 30 dnů po doručení žádosti, musí je svolat osoby nebo orgán uvedené v § 685 odst. 2.

(2)

Jestliže tak osoby nebo orgán uvedené v § 685 odst. 2 neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání shromáždění delegátů představenstvem, může shromáždění delegátů svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi delegáty, kteří o svolání shromáždění delegátů požádali.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Není-li shromáždění delegátů svolané na žádost kontrolní komise nebo delegátů podle § 685 odst. 1 usnášeníschopné, je ten, kdo je svolal, povinen svolat náhradní shromáždění delegátů; to neplatí, vzali-li kontrolní komise nebo delegáti uvedení v § 665 odst. 1 žádost zpět.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Pozvánka na shromáždění delegátů

(1)

Příslušná osoba nebo orgán oznámí svolání shromáždění delegátů písemnou pozvánkou zaslanou všem delegátům na adresu bydliště delegáta, uvedenou v seznamu delegátů.

(2)

Pokud delegát písemně oznámil jinou doručovací adresu, zasílá se mu pozvánka na tuto doručovací adresu.

(3)

Pozvánka na shromáždění delegátů se dále uveřejní na informační desce družstva; stanovy mohou určit jiný vhodný způsob uveřejnění.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Pozvánka obsahuje alespoň

 1. firmu a sídlo družstva,
 2. místo a dobu zahájení shromáždění delegátů; místo a doba shromáždění delegátů musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost delegáta se jej zúčastnit,
 3. označení, zda se svolává shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů, a
 4. program shromáždění delegátů.
(2)

K pozvánce se přikládají veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů.

(3)

Družstvo je povinno informovat své členy o možnosti seznámit se se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Na žádost orgánu nebo delegátů oprávněných požadovat svolání shromáždění delegátů zařadí představenstvo jimi určenou záležitost do programu jednání shromáždění delegátů. Jestliže je tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo delegáty přítomné na svolaném shromáždění delegátů. Povinnost svolat nové shromáždění delegátů tím není dotčena.

(2)

Program shromáždění delegátů nelze po odeslání pozvánek delegátům měnit.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0
(1)

Pro posouzení schopnosti shromáždění delegátů se usnášet a stanovení počtu hlasů potřebných k přijetí usnesení se počítají pouze hlasy delegátů, jejichž výkon funkce ke dni konání shromáždění delegátů trvá.

(2)

Na schopnost shromáždění delegátů se usnášet nemá vliv skutečnost, že v jednom nebo více volebních obvodech není ke dni konání shromáždění delegátů zvolen delegát; to neplatí, jestliže představenstvo vědělo, že v jednom nebo více volebních obvodech není zvolen žádný delegát a členy zařazené do těchto obvodů o této skutečnosti neinformovalo.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů majících dohromady nejméně nadpoloviční většinu hlasů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy přítomnost delegátů majících vyšší počet hlasů.

Komentáře

09/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 659 až 692

0

Shromáždění delegátů se usnáší většinou hlasů přítomných delegátů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy vyšší počet potřebných hlasů.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 693 až 702

0

Jestliže má být přijato usnesení shromáždění delegátů o některé ze záležitostí uvedených v § 650 odst. 2, je shromáždění delegátů schopno se usnášet, pokud jsou přítomni delegáti, kteří zastupují alespoň dvě třetiny členů družstva, a usnesení musí být přijato delegáty, kteří zastupují alespoň dvě třetiny členů zastoupených na shromáždění.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 693 až 702

0

Náhradní shromáždění delegátů

Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní shromáždění delegátů, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní shromáždění delegátů se stejným programem, a to stejným způsobem jako původní shromáždění delegátů a samostatnou pozvánkou.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 693 až 702

0

Náhradní shromáždění delegátů je schopné se usnášet, je-li přítomno alespoň 10 % všech zvolených delegátů, nejméně však 5 delegátů.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 693 až 702

0

Jednání shromáždění delegátů

Každý člen má právo na vydání kopie zápisu o průběhu shromáždění delegátů, všech jeho příloh a podkladů poskytnutých delegátům; určí-li tak stanovy, uhradí družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 693 až 702

0

Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení v úplném znění bez zbytečného odkladu uveřejní představenstvo oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění delegátů na informační desce družstva.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 693 až 702

0

Náhradník delegáta

Stanovy mohou určit, že se kromě delegáta volí též náhradník delegáta. Za každého delegáta může být zvolen pouze 1 náhradník delegáta.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 693 až 702

0
(1)

Při výkonu funkce má náhradník delegáta stejná práva a povinnosti jako delegát. Pokud se nemůže delegát zúčastnit shromáždění delegátů, může se jej zúčastnit a hlasovat na něm jeho náhradník. Ustanovení tohoto zákona o delegátech se použijí pro náhradníky delegátů obdobně.

(2)

Delegát, který se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, informuje svého náhradníka o svolání shromáždění delegátů.

(3)

Určí-li tak stanovy, musí být náhradník delegáta informován nezávisle na delegátovi o svolání shromáždění delegátů.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 693 až 702

0

Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního období, na které byl delegát, jehož funkce zanikla, zvolen.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 693 až 702

0

Neplatnost usnesení shromáždění delegátů

(1)

Každý člen, likvidátor nebo člen představenstva nebo kontrolní komise se může dovolávat neplatnosti usnesení shromáždění delegátů podle ustanovení občanského zákoníku upravujících neplatnost usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.

(2)

Nebylo-li právo podle odstavce 1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení shromáždění delegátů již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

(3)

Důvodem neplatnosti usnesení delegátů je i jeho rozpor s dobrými mravy.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 693 až 702

0

§ 702

(1) Každý člen, likvidátor nebo člen představenstva nebo kontrolní komise se může dovolávat neplatnosti usnesení shromáždění delegátů podle ustanovení občanského zákoníku upravujících neplatnost usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.

(2) Nebylo-li právo podle odstavce 1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení shromáždění delegátů již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

(3) Důvodem neplatnosti usnesení delegátů je i jeho rozpor s dobrými mravy.

K § 45, § 191, § 428, § 663 a § 702 ZOK:

Do uvedených ustanovení se navrhuje promítnout změnu provedenou v NOZ, která se týká neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku (přesun rozporu s dobrými mravy z režimu zdánlivosti, tedy ustanovení § 245 NOZ, mezi důvody neplatnosti vymezené v § 258 NOZ), tak, aby předmětná ustanovení ZOK byla s touto změnou plně v souladu. Viz důvodovou zprávu k § 245 NOZ.

Zatím žádné diskuzní příspěvky

Usnesení shromáždění delegátů není neplatné jen z toho důvodu, že

 1. zařazení členů do volebních obvodů bylo provedeno v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami družstva,
 2. v jednom nebo více volebních obvodech není ke dni konání shromáždění delegátů zvolen delegát ani jeho náhradník,
 3. se náhradník delegáta nemohl zúčastnit shromáždění delegátů proto, že ho delegát, který se shromáždění delegátů nezúčastnil, o jeho svolání neinformoval, nebo
 4. delegát jedná v rozporu s usneseními členů zařazených do volebního obvodu, za který byl zvolen.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 703 až 713

0

Pro shromáždění delegátů se § 44 odst. 1, § 637 až 639, § 656, 657 a 659 použijí obdobně.

Komentáře

10/04/2014 / Administrátor

Důvodová zpráva K § 703 až 713

0

Poslední diskuze ke komentářům

NOZ § 2393: RE: Odklon

Problém vyřešen. „Proto pro počátek běhu obecné promlčecí doby je tedy rozhodným den, který…
02/03/2020 / František Čech

NOZ § 1169: RE: Kolize s § 1208

Dobrý den, souhlas osob oprávněných z věcného práva (tedy typicky banky jako zástavního věřitele)…
28/03/2018 / Martin Volejnik

NOZ § 1180: Náklady na opravu terasy jako výlučně užívané společné části…

Podle mého názoru je to otázka skloubení povinnosti vlastníka jednotky udržovat výlučně užívanou…
15/05/2017 / Ondřej Obrtlík

Poslední komentáře

NOZ § 2374: Dodatečná odměna

Právo na dodatečnou odměnu vzniká nejen poskytovateli licence, ale i zaměstnanci, který vytvořil autorské dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu a…
08/10/2019 / Hana Císlerová 0

NOZ § 1259: Konfesorní a negatorní žaloba-římské právo

V rámci ochrany služebnosti římské právo umožňovalo využít několik nástrojů, především pak právě věcné žaloby. V pramenech se lze setkat především se třemi základními žalobami na ochranu služebností…
07/04/2018 / Petr Bělovský 0

NOZ § 1012: Římskoprávní pojetí vlastnictví

Římské právo chápe vlastnictví jako neomezené právní panství nad věcí, které však ve skutečnosti bylo právem běžně omezováno, a to již od nejstarších dob. Podobně, jako je tomu i dnes. Výkon…
28/03/2018 / Petr Bělovský 0

Poslední diskuze k článkům

OBCZAN LIVE: Je prostý email písemným právním jednáním?: RE: This is the…

Internet se sice neměří v gramech, ale v množství dat, takže ano, z tohoto hlediska si můžete…
01/02/2020 / Miroslav Valta

Právo stavby v NOZ: Zánik (zrušení) práva stavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co přesně je třeba učinit ke zrušení práva stavby v této situaci:…
12/07/2018 / Petr Barák

Právo stavby v NOZ: RE: obsah práva stavby

Dobrý den, můj názor je takový, že jestliže podstata práva stavby spočívá v oprávnění, mít na…
20/04/2016 / Ondřej Obrtlík

Nejnovější judikatura

NOZ § 1987: Rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích 6 C 150/2015

6C 150/2015 **POHLEDÁVKA NEJISTÁ ČI NEURČITÁ NENÍ ZPŮSOBILÁ K ZAPOČTENÍ Pokud žalovaná na pohledávku žalobkyně z titulu neplacení pojistného ze smlouvy o sdruženém pojištění vozidla, kterou…
11/08/2017 / Martin Sztefek 0

NOZ § 165: 29 Cdo 396/2016 – jmenování opatrovníka

U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele JUDr. Ing.…
05/02/2017 / Tomáš Král 0

NOZ § 501: NS 32 Cdo 3051/2014 - K pojmu hromadná věc

Výňatky z rozhodnutí Odvolací soud vyšel ze zjištění, podle nichž Ing. V. U. jako zhotovitel uzavřel dne 26. 4. 2011 s žalovanou jako objednatelem smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“),…
27/09/2016 / Jiří Remeš 0

Feedback